Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

a LapHír Kft-nek (1048 Budapest, Hargita u. 2-4. adószám: 14559882-2-41) a szórólap és reklámkiadvány terjesztési szolgáltatás tárgykörében. A szerződés elfogadásával partnerünk elfogadja szolgáltatási feltételeinket, amely alapján a Megbízási Szerződés a LapHír Kft-vel létrejön.1. Hatálya:

1.1 Jelen ÁSZF hatályos 2009. január 1. napjától.

1.2 Az ÁSZF kiterjed a LapHír Kft. minden szórólap terjesztési szolgáltatás tárgykörben megkötött Megbízási Szerződésére, valamint a Megbízó részéről szóban vagy írásban történő megrendelt szolgáltatásra. Az ÁSZF egyrészről kiterjed a LapHír Kft -re, mint szolgáltatóra (továbbiakban: Megbízott), másrészről a szolgáltatást igénybe vevő, a Megrendelőre (továbbiakban: Megbízó).

2. Fogalmak:

2.1 Szolgáltató/Megbízott: LapHír Kft. (1048 Budapest, Hargita u. 2-4. adószám: 14559882-2-41)

2.2 Szolgáltatás: A Megbízó által rendelkezésre bocsátott ingyenes kiadványok, lakossági postaládákba történő eljuttatása. Azoknál a társas- vagy bérházaknál, ahol a lakók a reklámkiadványok részére úgynevezett gyűjtőládát helyeztek el, ott a lakásszámmal megegyező példányszám gyűjtőládában történő elhelyezése.

2.3 Megrendelő/Megbízó: az a magyar vagy külföldi természetes- vagy jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a Szolgáltatóval megkötött Megbízási Szerződés és/vagy Megrendelő alapján nyújtott szolgáltatásokra ad megbízást.

2.4 Megyén belüli szállítás: A szolgáltatás során az átvétel helye és a terjesztési terület teljes egésze azonos megyében található. Pest megye esetében a Budapesti átvétel és a pest megyei terjesztés azonos megyének minősül. Budapest önállóan egy egységet képvisel.

2.5 Expediálás: A szolgáltatás tárgyaként átadott kiadvány terjesztési területenként történő leválogatása és szállítása.

2.6 Belső ellenőrzés: A szolgáltatás teljesítése után a Megbízó nem vesz részt a terjesztés ellenőrzésben. Ez történhet a Megbízó kérésére vagy a Megbízott önálló minőségbiztosítási munkafolyamataként. Megbízó utóbbi esetben is kérhet betekintést a belső ellenőrzés jegyzőkönyveibe amennyiben az elkészült az adott munkáról. Megbízó az általa kért belső ellenőrzéskor meghatározhatja az ellenőrzésbe bevonni kívánt területeket az ellenőrzés feltételi szerint.

2.7 Közös ellenőrzés: Az a szúrópróba szerű ellenőrzés, ahol a Megbízó képviselője útján jelen van és az ellenőrzés feltételei szerint végzett ellenőrzést hitelesíti.

2.8 Ingyenes kiadvány, kiadvány: minden olyan termék amely ellenérték és a fogadó fél megrendelése nélkül kerül a lakossághoz vagy az előre meghatározott célcsoporthoz.

2.9 Terjesztési körzet: az a területi egység egy városon vagy nagyobb területen belül ahol a szolgáltató a teljesíthetőség miatt az egész települést kisebb részekre bontotta.

3. A terjesztés leírása és feltételei:

3.1 A Szolgáltató a terjesztési szolgáltatást Megbízó kérésére teljesíti. A szolgáltatás a Megbízó által megadott területen és darabszámban történik. A települések és a körzetek darabszámai alapján Megbízott segítséget nyújthat a terjesztési terület kiválasztására illetve ajánlást tehet Megbízónak a terjesztendő mennyiségre.

3.2 A szolgáltató minden esetben kizárólag a szolgáltatást végzi el és csak a teljesítés minőségére vállal garanciát. A Megbízó sikertelen akciója esetére nem terheli felelősség Megbízottat.

3.3 A Megbízott a szolgáltatásra szánt kiadványokat a teljesítéshez megfelelő állapotban köteles rendelkezésre bocsátani, ami magában foglalja, hogy a kiadványok számolható, rendezett kötegelésben vagy csomagolásban legyenek. A csomagolásnak minden esetben biztosítania kell a szállíthatóságot. Ennek hiányában a Megbízott nem vállal felelősséget sem a teljesítés határidejére sem a kiadványok sérülésének elkerülésére.

3.4 A Megbízó igénybe veheti a szolgáltató szállítási szolgáltatását is, melynek tényét a Megbízási szerződésben rögzíteni kell. A szállítási szolgáltatás esetében a Megbízó minden esetben köteles a feladat ellátáshoz megfelelő időt biztosítani, amely időigényt Szolgáltató előre megad a Megbízó részére.

3.5 A Szolgáltató a terjesztési szolgáltatást a tőle elvárható legmagasabb színvonalon teljesíti, maximálisan szem előtt tartva a Megbízó érdekeit.

3.6 A teljesítéskor a megbízott a terjesztési akadályokba ütközhet. Ilyen eset lehet a többlakásos épületeknél elhelyezett gyűjtőláda, amelynél a kiadvány nem tud postaládába kerülni, valamint a kertes házaknál lévő kutya vagy a postaláda hiánya. Ez esetekben a terjesztés során a megbízott a lehető legtöbbet megteszi a teljesítésért, de nem vonható felelősségre annak hiánya esetében. A kihelyezett gyűjtőládákba viszont Megbízottnak kötelessége a lakóház lakásszámával megegyező példányszámú kiadványt elhelyezni. Ettől eltérni külön megállapodás alapján lehet.

3.7 A teljesítést Megbízott nem köteles fázisonként, településenként, körzetenként készre jelenteni, viszont külön kérésre Megbízott felvilágosítást adhat a teljesítés állapotáról.

4. Ellenőrzés:

4.1 A teljesítés igazolására Megbízó kérheti a terjesztés ellenőrzését.

4.2 Az ellenőrzés lefolytatására a teljesítést követő kettő munkanapon belül van lehetőség. Amennyiben a terjesztés határidejét követően kettőnél több munkaszüneti nap van, úgy az ellenőrzést legkésőbb az ezt követő első munkanapon kell elvégezni, de ebben az esetben az ellenőrzés eredményét a 4.6.4-es pont alapján korrigálni kell.

4.3 Az ellenőrzés igényét a Megbízott kapacitástervezése érdekében a terjesztés megkezdése előtt írásban kell jeleznie Megbízónak. Ennek hiányában a későbbi igénybejelentésnél Megbízott hatásköre mérlegelni és eldönteni, hogy elvégzi-e az ellenőrzést.

4.4 Az ellenőrzés lehet közös és belső ellenőrzés.

4.5 A Megbízó minden esetben kérhet közös ellenőrzést.

4.6 Az ellenőrzést a felek az alábbiak szerint végzik:

4.6.1. Minden esetben az adott címhelyen felmutatva a kiadványt megkérdezik a lakót, hogy megkapta-e az adott kiadványt.

4.6.2. Az esetleges “nem” válasznál megkérdezik, hogy esetleg a vele egy háztartásban élő lakó kivehette-e a kiadványt a postaládából. Erre történő “nem” válasz esetén rögzítik csak a választ.

4.6.3. Minden egyértelmű “igen” és “nem” választ jegyzőkönyvben rögzítenek, mely tartalmazza legalább a megkérdezett címhely pontos címét, lehetőség szerint a megkérdezett nevét, és amennyiben a megkérdezett hozzájárul, akkor az adott válaszát aláírásával hitelesíti.

4.6.4. A terjesztés ellenőrzés eredménye a terjesztést követő 48 óra után napi 10%-kal romlik, tehát az eredményesség megállapításánál ezt figyelembe kell venni, tehát ha az ellenőrzés a terjesztést követő 3. napon történik, akkor a 80 % feletti ellenőrzési eredmény szerződésszerű teljesítésnek minősül, a 4. napon 70% és így tovább. Nem veszik figyelembe a napi 10%-os romlásokat, amennyiben a Lapterjesztő Kft ellenőrének hibájából nem jön létre az ellenőrzés a megbeszélt időben.

4.6.5. A megbeszélt ellenőrzés időpontja nem változtatható abban az esetben sem, ha a Megbízott eltér a megbeszélt terjesztési időponttól. Ebben az esetben a Megbízott vállalja a felelősséget a terjesztés ellenőrzésének eredményéért.

4.6.6. “Nem” válasz esetén a felek megkérdezik a címhelyhez legközelebb eső legalább 2 címhelyet is. A kapott válaszok alapján lesz a megkérdezés eredménye értékelhető. Ha a két megkérdezett igenlő választ ad, a “nem” válasz figyelmen kívül hagyandó.

4.6.7. Az esetleges hibás teljesítés megállapítása csak és kizárólag a közös ellenőrzés eredménye alapján lehetséges.

4.6.8. Közös ellenőrzés az amin, mind a Megbízó és mind a Megbízott képviselője jelen van, és aláírásukkal hitelesítik az ellenőrzésen készült jegyzőkönyvet. Ezen az ellenőrzési formán Megbízott kizárólag a Megbízó kiadványát ellenőrzi. Amennyiben a közös ellenőrzésen valamelyik fél képviselője nem jelenik meg vagy ? órán túl késik és a késést vagy az ellenőrzésről való elmaradást előzetesen nem menti ki, úgy az ellenőrzés lefolytatható kizárólag az egyik fél részvételével is. Ebben az esetben a távolmaradó fél köteles a másik fél által elvégzett ellenőrzés eredményét elismerni.

4.6.9. Belső ellenőrzés, amit a Szolgáltató Megbízó jelenléte nélkül, de az ő kérésére folytat le. Ebben az esetben is a Megbízó meghatározhatja az ellenőrzés helyszíneit. A belső ellenőrzés során Megbízott az általa terjesztett egyéb kiadványokat is ellenőrizheti, kivéve ha ettől a Megbízási szerződésben eltérnek.

4.7 Az ellenőrzést a szolgáltatási díjak csak a darabszám alapján meghatározott mértékig tartalmazzák. Ezen felül a Szolgáltató által nyújtott ellenőrzési szolgáltatás díjait az ÁSZF részét képező “Ellenőrzési szolgáltatási díjtáblázat” tartalmazza.

4.8 Az ellenőrzést felek kizárólag a lakossági címhelyek személyes felkeresésével folytathatják. Nem minősülhet a teljesítés tényét igazoló illetve terjesztési hiányosságot feltáró ellenőrzésnek a telefonon, üzletben, utcán illetve egyéb nem személyesen a címhelyen történő ellenőrzés.

4.9 Az ellenőrzésnek minden esetben reprezentatívnak kell lennie.

4.10 A reprezentativitáshoz az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

4.10.1. Az egy területről történő megkérdezések a terület öt különböző pontjáról kell kikerüljenek.

4.10.2. A területen belül a megkérdezések számának arányosnak kell lennie a terjesztett példányszámmal.

4.10.3. Minden 50 000 címhelyszámot meg nem haladó településen legalább 20 megkérdezés szükséges.

4.10.4. Minden 2000 címhelyszám alatti településeken legalább 10 megkérdezés szükséges.

4.10.5. Az 50 000 címhelyszámnál nagyobb településeken minimum 40 cím szükséges

4.10.6. Budapesten a címhelyszámot kerületenként kell vizsgálni, úgy mintha egy kerület egy különálló település lenne.

4.10.7. Megkérdezésnek számít minden egyértelműen azonosítható válasz. A “nem tudom és “nem emlékszem” valamint ehhez hasonló bizonytalan válaszok nem értékelhetőek.

4.11 Azokra helyszínekre ahol az aktuális terjesztés után már készült Megbízó részéről kért ellenőrzés, és bármely okból Megbízó újraellenőrzést kér, Megbízó köteles az ellenőrzést a 4.12 pontban foglalt “Ellenőrzési szolgáltatási díjtáblázat” alapján megfizetni.

4.12 A szerződésben vállalt közös illetve a Megbízó kérésére végzett belső ellenőrzés díjai:
Ellenőrzési szolgáltatási díjtáblázat
A darabszám kategóriák az egy azonos időpontban terjesztett kiadványmennyiségre vonatkoznak.

Amennyiben a terjesztett darabszám nem éri el a minimális ellenőrzési kategóriát, úgy a Megbízó által kért ellenőrzés a Megbízott az ebben a pontban megadott óra és kilométer díj ellenében teljesíti.

Ha az adott darabszám kategóriában az ellenőrzés ideje meghaladja díjban benne foglalt óraszámot, úgy a további ellenőrzés óradíja:
2100 Ft/óra + 25 % ÁFA = 2625 Ft/óra

Ha az adott darabszám kategóriában az ellenőrzésben megtett kilométer meghaladja a díjban benne foglalt autóhasználatot, úgy a további autóhasználat díja:
40 Ft/km + 25 % ÁFA =50 Ft/km

Az ellenőrzés törzsideje: munkanapokon 8-16 óráig

A törzsidőn kívül történő ellenőrzéskor az adott darabszám kategória díjban foglalt óraszáma és autóhasználata a megadott mennyiség fele, valamint a további ellenőrzés óradíjaira és autóhasználati díjaira a Szolgáltató 50% felárat számol.

5. Hibás teljesítés:

5.1. Hibás teljesítésnek minősül, ha a teljes terjesztési területet figyelembe véve a terjesztés eredménye nem éri el a 95 % -ot, illetve ha az ellenőrzésbe bevont területen az ellenőrzése eredménye nem éri el a 90%-ot.

5.2. A teljesítés minimum 3 nappal eltér a megrendelés szerinti időtől, ha a Megbízott hanyag kezelése miatt a kiadványokban kár keletkezett.

5.3. Megbízott részéről hanyag kezelésnek minősül, amennyiben bizonyítottan nem önhibáján kívül a terjesztésre átadott kiadványok jelentős mennyiségben nem a címhelyekre kerülnek, kötegelt, eredetileg csomagolt módon hulladékgyűjtőben, hulladék – hasznosító telepen kerülnek elő.

Ebben az esetben a Megbízott az így fellelt kiadványok teljes nyomdaköltségét megtéríti. Ezen felül viszont Megbízott egyéb kártérítésre nem kötelezhető, különös tekintettel az elmaradt haszon vagy forgalom tekintetében.

Megbízott a továbbiakban saját hatáskörén belül dönthet úgy, hogy ilyen esetekben egyéb kárpótlást is nyújt.

A jelentős mennyiség a teljes terjesztett példányszám 2%-a, de minimum 5000 db.

5.4. A szolgáltatási díjból a Megbízott hibás teljesítés esetén az alábbi engedményeket nyújtja a közös ellenőrzés eredményeire vonatkozólag:

Ellenőrzés eredménye: Engedmény mértéke:
100 % – 90 % 0 %
89 % – 80 % 10 %
79 % – 70 % 20 %
69 % – 60 % 30 %
59 % – 50 % 40 %
49 %-tól lefelé 100 %

Az engedmények kizárólag az ellenőrzésbe bevont területek példányszámaira vonatkoznak.

5.5. Megbízó feltétel nélkül tudomásul veszi, hogy a hibás teljesítés esetén, valamint a hanyag kezelés megvalósulásakor a Megbízottat a szolgáltatási díj engedményen felül, illetve a pontban részletezett hanyag kezeléskor megfizetett nyomdaköltségen felül semmilyen egyéb kártérítésre nem kötelezheti, különös tekintettel az “elmaradt haszon” vagy az “elmaradt forgalom” tekintetében.

6. Reklamáció:

6.1 Reklamáció kizárólag írásban tehető a mindenre kiterjedő esetleírás és a pontos helyszín megadásával.

6.2. Hiányos adatok esetén az eset nem tekinthető reklamációnak.

6.2.1. Hiányos adatok esetén a reklamációt a Megbízott ellenőrzési igénynek ismeri el, melyre vonatkozólag a jelen ÁSZF ellenőrzésre vonatkozó pontjai az irányadóak.

6.3. Megbízó a terjesztéssel összefüggő esetleges reklamációt, a megrendelés szerinti terjesztés lezárását követő kettő munkanapon belül köteles a Megbízott felé igazolható módon (ajánlott tértivevényes levélben, futár által, e-mailben, telefaxon) írásban jelezni.

6.4.A Megbízott vállalja, hogy a reklamációt, annak közlését követő 2 munkanapon belül kivizsgálja és az ellenőrzés eredményét jegyzőkönyvben rögzíti, melyet Megbízó részére eljuttat.

6.5 A reklamáció kivizsgálásakor Megbízó jogosult részt venni minden ezzel kapcsolatos folyamatban, de ezt a szándékát Megbízott felé előzetesen jeleznie kell.

6.6. Abban az esetben, ha a reklamáció kivizsgálása azt igazolja, hogy a Megbízott részéről nem valósult meg hibás teljesítés, akkor Megbízó köteles a reklamáció kivizsgálásával összefüggésben felmerült költségeket viselni.

6.7. A reklamációs határidő elmulasztása jogvesztő, a határidő lejárta után Megbízó köteles a szolgáltatást teljesítettnek elismerni.

6.8. Ettől függetlenül Megbízott saját hatáskörén belül dönthet úgy, hogy a határidő után közölt reklamációt kivizsgálja és jogosnak ismeri el.

6.9. A reklamációs határidő elmulasztása esetén Megbízó ezen okból a szolgáltatási díjról kibocsátott számlát nem kifogásolhatja.

6.10. A reklamáció kivizsgálásának elmulasztása esetén a Megbízott köteles azt jogosnak tekinteni.

7. Késedelem esetére:

7.1. A szolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén Megbízó a jegybanki alapkamat 1,5-szeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni a késedelembe eséstől a kifizetés napjáig.

7.2. Abban az esetben, ha a Megbízó a szolgáltatási díjat határidőre nem fizeti meg és Megbízott a 30 napon túl lejárt követelését jogi úton érvényesíti, akkor Megbízott köteles a követelés érvényesítésével felmerülő igazolt költségek (illetékek, ügyvédi munkadíj, végrehajtás költsége) megfizetésére is. Megbízó jelen esetben köteles megfizetni a Megbízott által igénybe vett követeléskezelő cég költségeit is.

8. Záró rendelkezés:

8.1. Az ÁSZF visszavonásig vagy módosításig érvényes.

8.2. Jelen ÁSZF a Megbízási Szerződés 1 sz. mellékletét képezi.

Felek a Megbízási Szerződés és jelen ÁSZF tartalmát magukra nézve kötelezőnek fogadják el.